ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1330/UBND-ĐTMT
Về tổ chức chiến dịch tuyên truyền và cao điểm xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm trên địa bàn thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố;
- Các Sở-ngành thành phố;
- Công an thành phố, Sở Công Thương;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Chi cục Quản lý thị trường thành phố.

Ủyban nhân dân thành phố có nhận được Kế hoạch số 47/KH-UBATGTQG ngày 11 tháng 3năm 2013 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tổ chức chiến dịch tuyêntruyền và cao điểm xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểmtrên địa bàn thành phố;

Đểtriển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch nói trên, Ủy ban nhân dân thành phốcó ý kiến chỉ đạo như sau:

Thườngtrực Ban An toàn giao thông thành phố, Công an thành phố, Sở Công Thương, Thủtrưởng các Sở-ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện cótrách nhiệm phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số47/KH-UBATGTQG ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1.Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố chủ trì,phối hợp với các đơn vị có liên quan để xây dựng, ban hành Kế hoạch tổ chức đợtcao điểm tuyên truyền đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cao điểm xử lý vi phạm vềsản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm giả trên địa bàn thành phố trướcngày 15 tháng 4 năm 2013; đồng thời thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu củaỦy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Kế hoạch số 47/KH-UBATGTQG nói trên;

2.Lãnh đạo Công an thành phố, Sở CôngThương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông các quận,huyện tăng cường chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp kiểmtra, kiên quyết xử lý các vi phạm về sản xuất, kinh doanh buôn bán và sử dụngmũ bảo hiểm giả, nhập lậu; giải tỏa các điểm bày bán mũ bảo hiểm tràn lan trênlòng, lề đường gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến trật tự xã hội và mỹ quanđô thị./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐNDTP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các cơ quan báo, đài TP;
- VPUB: CPVP;
- Phòng CNN, ĐTMT;
- Lưu: VT, (ĐTMT-HS).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín