BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1331/BNN-TC
V/v Cấp username và đường truyền truy cập hệ thống TABMIS cho các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: BanTriển khai TABMIS - Bộ Tài chính

Triểnkhai hệ thống TABMIS tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo công vănsố 814/BTC-KBNN ngày 15/01/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện kếtoán dự toán NSTW trên TABMIS, Bộ đã thực hiện rà soát lại danh sách các đơn vịdự toán trực thuộc Bộ nằm trong đối tượng triển khai của hệ thống TABMIS. Trêncơ sở phân cấp của Bộ và quy mô tổ chức của đơn vị, đề nghị Ban triển khai cấpusername và đường truyền theo thứ tự ưu tiên cho các đơn vị sau:

1.Tổng cục Thủy sản

- Sốđơn vị cấp dưới trực thuộc: 5 đơn vị cấp 3

2.Tổng cục Thủy lợi

- Sốđơn vị cấp dưới trực thuộc: 7 đơn vị cấp 3

3.Tổng cục Lâm nghiệp

- Sốđơn vị cấp dưới trực thuộc: 8 đơn vị cấp 3

4.Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

- Sốđơn vị cấp dưới trực thuộc: 21 đơn vị (cấp 3), 25 đơn vị (cấp 4)

-Địa chỉ: Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

5.Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

- Sốđơn vị cấp dưới trực thuộc: 13 đơn vị cấp 3

-Địa chỉ: 171 Tây Sơn Đống Đa Hà Nội

6.Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

- Sốđơn vị cấp dưới trực thuộc: 16 đơn vị cấp 3

-Địa chỉ: Xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Tp. Hà Nội

7.Cục Thú y

- Sốđơn vị cấp dưới trực thuộc: 16 đơn vị cấp 3

-Địa chỉ: Đường Trường Chinh, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

8.Cục Bảo vệ thực vật

- Sốđơn vị cấp dưới trực thuộc: 18 đơn vị cấp 3

-149 Hồ Đắc Di - Quận Đống Đa - Hà Nội

9.Viện Chăn nuôi

- Sốđơn vị cấp dưới trực thuộc: 13 đơn vị cấp 3

- XãThụy Phương, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

10.Viện Thú y

- Sốđơn vị cấp dưới trực thuộc: 3 đơn vị cấp 3

-Địa chỉ: Số 86 đường Trường Chinh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

11.Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

- Sốđơn vị cấp dưới trực thuộc: 5 đơn vị cấp 3

-Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Trứ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

12.Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

- Sốđơn vị cấp dưới trực thuộc: 7 đơn vị cấp 3

-Địa chỉ: Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình - HN

13.Viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp

- Sốđơn vị cấp dưới trực thuộc: 5 đơn vị cấp 3

-Địa chỉ: Số 61 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

14.Viện Cơ điện Nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch

- Sốđơn vị cấp dưới trực thuộc: 7 đơn vị cấp 3

-Địa chỉ: Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

15.Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I

- Sốđơn vị cấp dưới trực thuộc: 7 đơn vị cấp 3

-Địa chỉ: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

16.Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II

- Sốđơn vị cấp dưới trực thuộc: 6 đơn vị cấp 3

-Địa chỉ: 116 Nguyễn Đình Chiểu, Quận I, Tp.HCM

Đềnghị Ban triển khai TABMIS cấp username và đường truyền cho các đơn vị trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
Phạm Văn Hưng