TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1332/GSQL-TH
V/v xác minh chữ ký trên C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Trả lời công văn số 2573/HQĐNa-GSQLngày 13/12/2013 của Cục Hải quan Đồng Nai về việc xác minh tính hợp lệ chữ kýtrên C/O mẫu E số tham chiếu E133903011160204 cấp ngày 11/11/2013, Cục Giám sátquản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan sẽ gửi văn bảnyêu cầu cơ quan cấp C/O của Trung Quốc xác minh C/O mẫu E dẫn trên và thông báokhi có kết quả xác minh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quanthông báo để đơn vị biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn