Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 1332 TC/QLCS NGÀY 7 THÁNG02 NĂM 2002
VỀ VIỆC XỬ LÝ XE GẮN MÁY HAI BÁNH CÔNG TẠI CÁC BỘ,
NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

Kínhgửi : - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Cơ quan Trung ương của cácđoàn thể;

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương.

Trong thời gian qua,Bộ Tài chính nhận được ý kiến của một số Bộ, ngành địa phương đề nghị hướng dẫnvề trang bị xe gắn máy hai bánh công cho các cơ quan hành chính sự nghiệp. Vềvấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính sẽ tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địaphương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chế độ sử dụng xe gắn máy hai bánhcông. Trước mắt, để thực hiện Chỉ thị số 29/2001/CT-TTg ngày 30-11-2001 của Thủtướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hành, tiết kiệm chống lãng phí, Bộ Tàichính đề nghị các cơ quan căn cứ vào tổ chức bộ máy và nhu cầu công tác của cácđơn vị trực thuộc để quy định cụ thể những đơn vị được sử dụng xe gắn máy haibánh công theo nguyên tắc:

- Chỉ trang bị xe gắn máy hai bánh công cho một số cơ quan,đơn vị hành chính sự nghiệp xét thấy cần thiết để sử dụng phục vụ công tácchung.

- Không trang bị xe gắn máy hai bánh công cho cá nhân cán bộcông chức.

- Thu hồi số xe gắn máy hai bánh công đã trang bị, nay khôngthuộc đối tượng được trang bị, sử dụng để bán thu tiền nộp ngân sách Nhà nước.