BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1332/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế GTGT trạm trộn bê tông NK

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2007

Kính gửi:

Công ty TNHH Xây dựng CACC Việt Nam
(Số 24 ngõ Nghệ Sỹ - Doãn Kế Thiện - Mai Dịch - Cầu Giấy - HN)

Phúc đáp công văn số 100/HC-CACC 20/11/2006 của Công ty TNHH Xây dựng CACC về thuế giá trị gia tăng (GTGT) trạm trộn bê tông Asphan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 4, Mục II, Phần A Thông tư số 122/2002/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT, thì: Thiết bị, máy móc chuyên dùng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được, cần nhập khẩu để tạo tài sản của doanh nghiệp thuộc đối tượngkhông chịu thuế GTGT.

Ngày 12/02/2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 1017/BKH-KTCN xác nhận: Thiết bị trạm trộn bê tông nhựa nóng do công ty TNHHXây dựng CACC Việt Nam nhập khẩu thuộc loại trong nước đã sản xuất được. Dovậy, trạm trộn bê tông nhựa nóng do công ty nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Trường hợp công ty chậm nộp thuế GTGT phải chịu phạt là đúng Luật định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Xây dựngCACC Việt Nam biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An