BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------
Số: 1332/TCT-CS
V/v: chính sách thuế.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 25380/CT-TTr1 ngày 06/12/2010 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc trích lập dự phòng khoản vốn góp liên doanh bằng quyền sử dụng đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại điểm 2.16 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:
“Trích, lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp không theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính về trích lập dự phòng”.
Ngày 07/12/2009, Bộ Tài chính có ban hành Thông tư số 228/2009/TT-BTC về hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng trong đó có hướng dẫn trích lập sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa công trình xây lắp tại doanh nghiệp, không quy định việc trích lập dự phòng đối với khoản góp vốn liên doanh bằng quyền sử dụng đất.
Đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội căn cứ các văn bản nêu trên để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường