Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI SỐ 1333/LĐTBXH-TL NGÀY 5 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀVIỆC XÁC ĐỊNH QUAN HỆ GIỮA TL
VÀ NSLĐ ĐỂ XÂY DỰNG ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG TRONG DNNN

Kính gửi : Sở Lao Động- ThươngBinh Và X ã Hội

Thành Phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1010/ LĐTBXH ngày 10/4/2003 của Sở Laođộng- thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc ghi tại trích yếu, BộLao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo qui định tại Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/1/2001của Chính phủ và Thông tư số 05/2001/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2001 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, các doanh nghiệp nhà nước được áp dụng hệ số điềuchỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu không quá 1,5 hoặc 2 lần mức lương tốithiểu chung (hiện nay là 290.000 đồng/tháng) để xác định đơn giá tiền lương vàtrả lương cho người lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đủ các điều kiện sau:

- Phải là doanh nghiệp có lợi nhuận. Lợi nhuận năm sau khôngthấp hơn so với năm trước liền kề đã thực hiện;

- Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước theo đúng Luậtđịnh; Nộp Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động đầy đủ theo đúngquy định;

- Phải bảo đảm tốc độ tăng tiền lương bình quân thấp hơn tốcđộ tăng năng suất lao động bình quân được tính theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2001/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2001 của Bộ Lao động - Thương binh Xã hội.

2/ Khi xem xét điều kiện về tốc độ tăng tiền lương và tốc độtăng năng suất lao động, nếu Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu chung thìdoanh nghiệp được cộng thêm phần chênh lệch tăng thêm của mức lương tối thiểunhân với hệ số lương, phụ cấp bình quân vào tiền lương bình quân kế hoạch tốiđa của doanh nghiệp để xây dựng đơn giá tiền lương (năm 2003 được cộng thêm80.000 đồng x hệ số lương, phụ cấp) theo qui định tại mục IV, Thông tư số06/2001/TT-BLĐTBXH nói trên.

Đối với các doanh nghiệp sau khi đã cộng thêm phần tiềnlương chênh lệch tăng thêm nói trên mà tốc độ tăng tiền lương vẫn cao hơn tốcđộ tăng năng suất lao động thì phải giảm hệ số điều chỉnh tăng thêm (theongành, vùng) cho đến khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo qui định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời Sở Lao động -Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn thực hiện theođúng qui định của Nhà nước.