BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1333/TCHQ-GSQL
V/v phân loại áp mã mặt hàng thép ống giàn giáo

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3093/HQTP-NV ngày 25/09/2008 của Cục Hảiquan TP. Hồ Chí Minh vướng mắc trong việc phân loại mặt hàng "thép ốnggiàn giáo", Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về phân loại hàng hoá: Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểuthuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày28/7/2006 và Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ TàiChính; Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 28/9/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcthực hiện phân loại hàng hoá thì mặt hàng ống thép không hợp kim, cán nóng, cómặt cắt rỗng, sử dụng cho giàn giáo thuộc nhóm 7306, mã số 7306.30.24.00, thuếsuất 10% (Biểu thuế ban hành kèm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày28/7/2006) và mã số 7306.30.90.90, thuế suất 10% (Biểu thuế ban hành kèm theoQuyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007).

2. Công văn này là công văn thay thế cho công văn số 96/TCHQ-GSQL ngày 07/01/2009.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minhbiết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn