TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1333/TCT-TNCN
V/v: Chính sách thuế đối với kinh doanh chứng khoán

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Tổng cục an ninh (Bộ Công an)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 87/ANKT (P6) ngày 27/3/2006 của Tổng cục An ninh hỏi về chính sách thuế đối với các nhà đầu tư là pháp nhân, thể nhân khi bán cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán. Về vấn đề ngày, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Chính sách thuế hiện hành đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán được quy định tại Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán.

Theo đó, đối với các pháp nhân là tổ chức đầu tư chứng khoán khi bán cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán không phải thuế giá trị gia tăng; phần thu nhập từ chênh lệch mua bán chứng khoán phải kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại điểm 2 mục III thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính nêu trên.

Đối với cá nhân khi bán cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán tạm thời chưa phải nộp thuế thu nhập từ chênh lệch mua bán chứng khoán theo hướng dẫn tại điểm 4 Mục III Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục thuế xin trả lời để Tổng cục An ninh được biệt./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Bảo vệ An ninh Kinh tế (Địa chỉ: số 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM);
- Lưu: VT, TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc