BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
--------
Số: 13332/QLD -MP
V/v: Đình chỉ lưu hành mỹ phẩm không đạt chất lượng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Công ty cổ phần mỹ phẩm Quốc Anh
(Đ/c: 215 Độc lập, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh)

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;
Căn cứ công văn số 563/VKNTTW-KN ngày 30/7/2014 gửi kèm Phiếu kiểm nghiệm số 44L511 ngày 29/7/2014 của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương về sản phẩm mỹ phẩm Kem dưỡng da - Chống nắng B1, ngày sản xuất: 01/10/2013, hạn dùng: 01/10/2015 do Công ty cổ phần mỹ phẩm Quốc Anh sản xuất. Mẫu mỹ phẩm lấy tại Nhà thuốc Phương Chính (169 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn kim loại nặng thủy ngân trong mỹ phẩm.
Cục Quản lý dược thông báo:
1. Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm mỹ phẩm Kem dưỡng da - Chống nắng B1: Ngày sản xuất: 01/10/2013; hạn sử dụng: 01/10/2015 (số tiếp nhận Phiếu công bố: 001856/13/CBMP-HCM ngày 07/8/2013) do Công ty cổ phần mỹ phẩm Quốc Anh (Địa chỉ: 215 Độc Lập, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh) sản xuất.
2. Công ty cổ phần mỹ phẩm Quốc Anh phải:
- Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm Kem dưỡng da - Chống nắng B1 (Ngày sản xuất: 01/10/2013; hạn sử dụng: 01/10/2015) và tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên.
- Gửi báo cáo thu hồi lô mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về Cục Quản lý dược trước ngày 30/8/2014.
3. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

>> Xem thêm:  Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi một bên vắng mặt ? Tranh chấp đất đai phải kiện ở đâu ?

4. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, xử lý đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Thanh tra Bộ Y tế (để phối hợp);
- VKN thuốc TW, VKN thuốc Tp. Hồ Chí Minh;
- Trang TTĐT Cục QLD;
- Phòng Thanh tra Dược, Mỹ phẩm-Cục QLD;
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD;
- Lưu: VT, MP.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?