BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1334/BTNMT-TCBHĐVN
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2010  

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển.

Thực hiện Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 6/3/2009 của Chínhphủ về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; từ ngày01 đến ngày 08 tháng 6 năm 2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp vớimột số Bộ, ngành và địa phương ven biển tổ chức Tuần lễ biển và hải đảo ViệtNam với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, tạo được sự quan tâm, ủng hộ củadư luận xã hội.

Ngày 12 tháng 06 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã có Côngvăn số 950/TTg-KTN công nhận Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và giao Bộ Tàinguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương ven biển tổchức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6 hàng năm.

Năm 2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường, tiếp tục phát độngcác Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân tham gia hưởng ứng “Tuần lễBiển và Hải đảo Việt Nam” với ý nghĩa là Tuần lễ quốc gia. Trong đó, chủ đềNgày Đại dương thế giới năm nay đã được Mạng lưới Đại dương toàn cầu lựa chọnlà “Đại dương của sự sống” (Ocean of Life) và thế kỷ XXI là thế kỷ của Đạidương.

Lễ Mít tinh kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới (8/6) sẽ đượckết hợp cùng Ngày Môi trường thế giới (5/6) trong khuôn khổ Festival Biển vàHải đảo Việt Nam 2010 (dự kiến tổ chức tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bìnhtừ 04-06/6/2010).

Để hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2010, BộTài nguyên và Môi trường đề nghị:

1. Các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vịtrực thuộc thực hiện các hoạt động sau đây:

1.1. Quán triệt, triển khai và tuyên truyền về “Chiến lượcbiển Việt Nam đến năm 2020” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa X và Đềán “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vữngbiển và hải đảo Việt Nam” ban hành theo Quyết định số 373/QĐ-TTg ngày 23/3/2010của Thủ tướng Chính phủ.

1.2. Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề biển,đảo và “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” ở những nơi công cộng, đường phốchính và tại trụ sở cơ quan làm việc nhằm hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảoViệt Nam và nhấn mạnh vào chủ đề của Ngày Đại dương thế giới.

Nội dung các khẩu hiệu như sau:

- Đại dương của sự sống, hãy bảo vệ sự sống của đại dương.

- Mỗi chúng ta hãy hành động vì biển xanh quê hương.

- Hãy làm lợi cho biển và kể cho mọi người biết.

- Bảo tồn đa dạng sinh học biển vì sự phát triển bền vững.

- Bảo vệ biển và đại dương là bảo vệ bầu khí quyển.

2. Đối với các Bộ, ngành có chức năng quản lý Nhà nước liênquan đến biển và các tỉnh, thành phố ven biển cần tập trung thực hiện thêm mộtsố công việc như sau:

2.1. Tổ chức chiến dịch truyền thông cho Tuần lễ Biển và Hảiđảo Việt Nam có nội dung phù hợp với ngành, lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm viquản lý Nhà nước: Mít tinh, tọa đàm, hội thảo, tổ chức các cuộc thi về biển,đảo, các phong trào cụ thể, thiết thực và các hoạt động làm sạch bờ biển.

2.2. Lựa chọn và khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu,điển hình của ngành, địa phương có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệtài nguyên và môi trường biển, đảo.

2.3. Chỉ đạo các cơ quan báo chí của ngành, địa phương có kếhoạch dành thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyêntruyền về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2010.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, ngành (căn cứchức năng, nhiệm vụ) và các tỉnh, thành phố ven biển (căn cứ vị trí địa lý, đặcđiểm tình hình) chủ động xây dựng kế hoạch triển khai và có sự phối hợp chặtchẽ với ngành tài nguyên và môi trường tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễBiển và Hải đảo Việt Nam” năm 2010; báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môitrường để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/7/2010 (thông quaTổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam số 83 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên (để báo cáo);
- Sở TNMT các tỉnh ven biển (để thực hiện);
- Các đơn vị thuộc Bộ, Đảng ủy, công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Hội Cựu Chiến binh cơ quan Bộ (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCBHĐVN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đức