THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1334/TTg-KTN
V/v thực hiện Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Chu Lai - Trường Hải theo hình thức chỉ định thầu

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2012

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Khoa học và Công nghệ;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Quảng Nam (công văn số 2754/TTr-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2012), ý kiến củacác Bộ: Công Thương (công văn số 7244/BCT-CNNg ngày 10 tháng 8 năm 2012), Tàichính (công văn số 11191/BTC-ĐT ngày 20 tháng 8 năm 2012), Kế hoạch và đầu tư(công văn số 6312/BKHĐT-QLĐT ngày 22 tháng 8 năm 2012), Khoa học và Công nghệ(công văn số 2311/BKHCN-ĐTG ngày 16 tháng 8 năm 2012), Ngân hàng Phát triểnViệt Nam (công văn số 2903/NHPT-TĐ ngày 17 tháng 8 năm 2012) về việc cho phépthực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Chu Lai -Trường Hải theo hình thức chỉ định thầu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Namchỉ đạo đầu tư lập, phê duyệt kế hoạch đấu thầu cho toàn bộ dự án Nhà máy sảnxuất và chế tạo động cơ Chu Lai - Trường Hải theo đúng quy định của pháp luậtvề đấu thầu hiện hành.

2. Cho phép chỉ định thầu đối vớicác gói thầu (tư vấn, đào tạo huấn luyện nhân lực trong và ngoài nước; máy móc,dây chuyền thiết bị công nghệ; máy móc thiết bị công nghệ của hệ thống các phòngthí nghiệm) mà mắt buộc phải do phía Hyundai cung cấp, chuyển giao để sản xuấtcác sản phẩm thuộc Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục dự án đầutư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015 đãđược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16tháng 01 năm 2009.

3. Đối với các gói thầu còn lại,Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Công ty CP ô tô Trường Hải, tỉnh Quảng Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải