BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------

Số: 1335/TCT-CS

V/v: áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Thọ

Trả lời công văn số 311/CT-THDT ngày 3/2/2010 của Cục thuế tỉnh Phú Thọ về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.1, điểm 2 Mục III, phần B, Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

- Điểm 1.1: “phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế, trừ các đối tượng áp dụng tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT nêu tại điểm 2 Mục này”.

- Điểm 2:

“a) Cá nhân, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật”.

Tại Công văn số 6170/BTC-TCT ngày 29/04/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Trường hợp các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp”.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên:

Đối với các cơ sở kinh doanh (Công ty cổ phần, Công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân) được thành lập và đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, không thuộc đối tượng áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT. Trường hợp các cơ sở kinh doanh nêu trên không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp sẽ không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tùy từng trường hợp cụ thể bị xử phạt vi phạm về chế độ hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật, cơ quan thuế thực hiện ấn định thuế trong trường hợp này theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tính Phú Thọ biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC- TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Phạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?