BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1337/BKHĐT-ĐKKD
V/v hướng dẫn thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản của một sốđịa phương, doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổphần thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầutư có ý kiến như sau:

1. Trường hợp công ty cổ phần không phải là công tyđại chúng tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành thêm cổ phần phổ thông chocác cổ đông hiện hữu

Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chínhphủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán hướng dẫn việc chào báncổ phiếu riêng lẻ quy định tại khoản 6 Điều 87 Luật Doanh nghiệp. Trong khi đó,khoản 2 Điều 87 Luật Doanh nghiệp quy định việc phát hành thêm cổ phần phổthông và chào bán số cổ phần đó cho tất cả các cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiệncó của họ tại công ty.

Do vậy, trong trường hợp này, đề nghị các Sở Kế hoạchvà Đầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao,khu kinh tế (sau đây gọi là Sở KH&ĐT, Ban quản lý) hướng dẫn doanh nghiệpthực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 87 Luật Doanh nghiệp.

2. Ngoài trường hợp nêu tại Mục 1 Công văn này,công ty cổ phần thuộc đối tượng quản lý của các cơ quan quy định tại điểm d,Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP tăng vốn điều lệ thông qua việc chàobán cổ phiếu riêng lẻ thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

- Doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếuriêng lẻ theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP và nộp cho SởKH&ĐT, Ban quản lý nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứngnhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Sở KH&ĐT, Ban quản lý tiếp nhận hồ sơ, yêu cầudoanh nghiệp bổ sung, sửa đổi hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định tạikhoản 2 Điều 6 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP .

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều5 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP Sở KH&ĐT, Ban quản lý thông báo cho doanhnghiệp để thực hiện việc chào bán, đồng thời, công bố trên trang thông tin điệntử theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP .

- Căn cứ thông báo nêu trên và các điều kiện theoquy định tại Điều 4 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP công ty cổ phần thực hiện việcchào bán cổ phiếu riêng lẻ.

- Sau khi thực hiệnviệc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng kýdoanh nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanhnghiệp.

Đề nghị các Sở Kế hoạchvà Đầu tư và Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao,khu kinh tế nghiên cứu, thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Vụ: PC, KKT;
- Cục PTDN;
- Lưu: VT, ĐKKD (NV).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Huy Đông