BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1337/TCHQ-GSQL
V/v: Phân loại mặt hàng "Tấm LCD"

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2007

Kính gửi: Trung tâm PTPL miền Nam

Sau khi Tổng cục Hải quan có côngvăn số 604/TCHQ-GSQL ngày 25/1/2007 hướng dẫn các Cục hải quan các tỉnh, thành phố về việc phân loại áp mã mặt hàng "Tấm LCD" và ngày 31/1/2007Trung tâm PTPL miền Nam có công văn số 23/TCHQ-PTPLMN không thống nhất trong việc phân loại mặt hàng trên. Tiếp theo ngày 26/2/2007 Trung tâm PTPL miền Nam có công văn số 34/TCHQ-PTPLMN trả lời fax ngày 14/2/2007 của Vụ Giám sát Quản lý (fax trả lời công văn số 23/TCHQ-PTPLMN nêu trên). Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Mặt hàng Tấm LCD dùng sản xuất Tivi là một bộ phận của Tivi. Theo điểm 2.2.2 mục I phần B của Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 thì mặt hàng này được phân loại vào nhóm linh kiện rời mà không phân loại vào nhóm thiết bị nguyên chiếc, nhóm 84.71 (màn hìnhmáy tính) hoặc 85.28 (màn hình ti vi).

- Khi phân loại, trước tiên phải xác định hàng hóa ở cấp độ 4 chữ số, theo quy tắc 1, mặt hàng này thuộc nhóm85.29 hoặc nhóm 84.73 (tùy theo loại sử dụng cho vô tuyến hay máy vi tính).Nhóm 8543 và 8548 chi tiết mặt hàng này ở cấp độ mã số 8 chữ số đối với hàng hóa nguyên chiếc là chưa chuẩn xác, trái với HS. Do vậy, Danh mục AHTN 2007 vừa qua cũng đã xóa 2 dòng thuế trong các nhóm này. Tại Hội thảo Phân loại hàng hóa ASEAN vừa qua tại Philipin, Indonexia cũng đưa ra trường hợp này và ông Home Capler và các chuyên gia các nước cũng thống nhất phân loại vào nhóm 8529. Tuy nhiên, trong thực tế các nhà sản xuất có thể nhập tấm LCD để lắp ráp cho máy tính hay ti vi, tại thời điểm nhập khẩu rất khó, thậm chí không thể xác định được là tấm LCD dùng cho màn hình máy tính hay ti vi. Để thống nhất chung, theo quy tắc 6 (3c) sẽ phân loại vào bộ phận tivi, nhóm 85.29.

Theo quy định, những mặt hàng phải sử dụng bằng máy móc … mới xác định được thành phần, bản chất hàng hóa mới thực hiện phân tích phân loại tại các Trung tâm PTPL hoặc phân tích tại các phòng thí nghiệm của các cơ sở giám định. Do đó, yêu cầu Trung tâm thực hiện đúng quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố;
- Cục KTSTQ (thay trả lời VB ngày 13/2/2007);
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Ngọc Túc