BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1337/TCT-DNL
V/v xác định thu nhập chịu thuế nhà thầu từ hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Côngty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn.

Tổng cục Thuế nhận được côngvăn số 142/2012/NSRP LLC ngày 09/11/2012 của Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn (NSRP)kiến nghị về xác định thu nhập thuộc tiền bản quyền chịu thuế nhà thầu nướcngoài.

Về vấn đề này, sau khi tham khảoý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 694/BKHCN-ĐTG ngày 20/03/2013và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Luật Chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 :

+ Tại Điều 7- Đối tượngcông nghệ được chuyển giao, quy định:

"l. Đối tượng công nghệđược chuyển giao là một phần hoặc toàn bộ công nghệ sau đây:

a) Bí quyết kỹ thuật;

b) Kiến thức kỹ thuật vê côngnghệ được chuyển giao dưới dạng phương án công nghệ, quy trình công nghệ, giảipháp kỹ thuật, công thức, thông số kỹ thuật, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật, chươngtrình máy tính, thông tin dữ liệu;

c) Giải pháp hợp lý hoá sản xuất,đổi mới công nghệ."

+ Tại Điều 18- Phươngthức chuyển giao công nghệ, quy định:

"1. Chuyển giao tài liệuvề công nghệ.

2. Đào tạo cho bên nhận côngnghệ nắm vững và làm chủ công nghệ theo thời hạn quy định trong hợp đồng chuyểngiao công nghệ.

3. Cử chuyên gia tư vấnkỹ thuật cho bên nhận công nghệ đưa công nghệ vào sản xuất với chất lượng côngnghệ và chất lượng sản phẩm đạt các chỉ tiêu và tiến độ quy định trong hợp đồngchuyển giao công nghệ.

4. Phương thức chuyển giao khácdo các bên thỏa thuận."

Căn cứ các quy định trích dẫnnêu trên, trên cơ sở nội dung các hợp đồng do NSRP cung cấp: Hợp đồng dịch vụkỹ thuật giữa NSRP và Chevron Lummus Global LLC ký ngày 22/01/2009; hợp đồng chuyểngiao công nghệ sản xuất Polypropylene giữa NSRP và Mitsui Chemicals, Inc kýngày 03/03/2009; hợp đồng thiết kế kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và đảm bảo giữaNSRP và Jacobs Nederland B.V ký ngày 11/5/2009; hợp đồng dịch vụ kỹ thuật giữaNRSP và Foster Wheeler Energy Limited ký ngày 18/03/2009; hợp đồng dịch vụ kỹthuật giữa NSRP và Công ty UOP LLC ký ngày 23/02/2009 thì nội dung thỏa thuậntại hợp đồng về thiết kế công nghệ, thiết kế kỹthuật, đào tạo, trợ giúp kỹ thuật đều là đối tượng chuyển giao công nghệ mà bênchuyển giao công nghệ chuyển giao cho NSRP. Thu nhập từ hợp đồng này là thu nhậpbản quyền và thuộc diện chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 10% trên doanhthu tính thuế như hướng dẫn tại Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 củaBộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Côngty RNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Thanh Hóa
- Vụ CST, Vụ PC-BTC;
- Vụ CS, PC-TCT;
- Lưu: VT, DNL (2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn