BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1337 TM/CA-TBD
V/v đi khảo sát cửa khẩu biên giới VN-CPC

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- UBND tỉnh Bình Phước, Tây Ninh
- Sở Thương mại-Du lịch tỉnh Bình Phước, Tây Ninh.

Nhằm đẩy mạnh phát triển buôn bán hàng hoá qua biên giới giữa hai nước Việt Nam-Campuchia để có cơ sở xem xét cho phép làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá chính ngạch theo hợp đồng thương mại qua các cửa khẩu phụ dọc tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia.

Bộ Thương mại cử 01 đoàn chuyên gia đi công tác tại hai tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, cụ thể như sau:

1. Thời gian làm việc tại hai tỉnh:

+ Tại tỉnh Bình Phước từ ngày 9-10/04/2003

+ Tại tỉnh Tây Ninh từ ngày 11-12/04/2003

2. Đơn vị đoàn đến làm việc:

+ UBND tỉnh và các Ban, ngành liên quan tỉnh Bình Phước, Tây Ninh.

+ Sở Thương mại và du lịch tỉnh Bình Phước, Tây Ninh.

3. Nội dung làm việc:

+ Về tình hình hoạt động thương mại của tỉnh với Campuchia thời gian qua, đặc biệt là hoạt động buôn bán trao đổi hàng hoá tại các cửa khẩu phụ.

+ Đi khảo sát thực tế cửa khẩu phụ Chàng Riệc, Tống Lê Chân (Tây Ninh) và cửa khẩu Hoàng Diệu (Bình Phước)....

4. Thành phần đoàn gồm 4 người:

- Đ/c Đào Ngọc Vinh, P.Vụ trưởng Vụ CA.TBD, trưởng đoàn

- Đ/c Đặng Văn Mỹ, chuyên viên vụ XNK.

- Đ/c Lê Biên Cương, chuyên viên vụ CA.TBD

- và 01 Đ/c lái xe của Bộ Thương mại.

Bộ Thương mại trân trọng thông báo để UBND tỉnh, Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước và Tây Ninh thu xếp thời gian và chương trình làm việc với đoàn.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
VỤ TRƯỞNG VỤ CA.TBD
P.VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Vinh