TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1338/CT-TTHT
V/v: Thuế nhà thầu

TP.HCM, ngày 03 tháng 02 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH công nghiệp Jye Shing
Đ/chỉ: Lô 107-111 KCN trong KCX Sài Gòn Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Mã số thuế: 0302013407

Trả lời văn bản số JS-01-2015ngày 09/01/2015 của Công ty về thuế nhà thầu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụthuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặccó thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu);

Trường hợp Công ty cótrụ sở và nhà xưởng sản xuất đặt tại Khu công nghiệp trong Khu chế xuất Sài Gòn– Linh Trung, không phải là doanh nghiệp chế xuất, có ký hợp đồng thuê nhà thầunước ngoài cung cấp dịch vụ đồ họa khuôn giầy cho Công ty thì khi thanh toántiền cho nhà thầu, Công ty phải thực hiện thực hiện tính, khấu trừ, kê khai, nộpthay thuế nhà thầu như sau:

- Thuế GTGT = Doanh thutính thuế GTGT x Tỷ lệ (%) để tính thuế GTGT (5%).

- Thuế TNDN = Doanh thutính thuế thu nhập doanh nghiệp x Tỷ lệ (%) thuế thu nhập doanh nghiệp (5%).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT1;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
73-1742/2015-ttq

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga