BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1338/LĐTBXH-LĐTL
V/v xác định loại hình doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3874/SLĐTBXH-LĐ ngày 22/4/2010 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc xác định loại hình doanh nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Về áp dụng mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp trước đây là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nay chuyển toàn bộ vốn của nhà đầu tư nước ngoài cho các nhà đầu tư trong nước thì thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ. Tuy nhiên, việc doanh nghiệp thay đổi lại mức lương tối thiểu vùng để tính các mức lương trong thang lương, bảng lương thì phải thỏa thuận với người lao động để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và phải có ý kiến của tổ chức công đoàn cơ sở theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ và Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Về xác định loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, theo quy định tại khoản 6, Điều 3 Luật Đầu tư năm 2005 thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm: doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam: doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại. Vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến tại công văn số 2400/BKH-QLKKT ngày 12/4/2010 (sao gửi kèm theo). Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh căn cứ vào công văn số 2400/BKH-QLKKT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xác định loại hình doanh nghiệp nêu tại điểm 2, 3 và điểm 4 công văn số 3874/SLĐTBXH-LĐ làm cơ sở để kiểm tra, giám sát việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ LĐTL (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh