BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1339/BTC-CĐKT
V/v Các doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Sở Kế hoạch đầu tư các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tài chính các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW;
- Tổng Cục Thuế, Cục Thuế các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW;
- Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW;

Ngày 29/3/2011, Luật Kiểm toán độclập số 67/2011/QH12 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII cóhiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2012.

Tại khoản 3 Điều 9 Luật Kiểm toánđộc lập quy định: "Doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán khinộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và khi công khai báocáo tài chính phải có báo cáo kiểm toán đính kèm; trường hợp cơ quan nhà nướckhi nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán màkhông có báo cáo kiểm toán đính kèm thì có trách nhiệm thông báo với cơ quannhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật".

Điều 34 Luật Kế toán cũng quy định:"1. Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán mà pháp luật quy định phảikiểm toán thì phải được kiểm toán trước khi nộp cho cơ quan nhà nước có thẩmquyền và trước khi công khai.

2. Đơn vị kế toán khi được kiểmtoán phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về kiểm toán.

3. Báo cáo tài chính đã đượckiểm toán khi nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 34 củaLuật này phải có báo cáo kiểm toán đính kèm".

Mặt khác, theo quy định tại khoản1, khoản 2 và khoản 3 Điều 15 Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểmtoán độc lập, những đối tượng sau bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chínhhàng năm gồm: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức tín dụng đượcthành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánhngân hàng nước ngoài tại Việt Nam; Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm,doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanhnghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài; Công ty đại chúng, tổ chức phát hànhvà tổ chức kinh doanh chứng khoán; Các doanh nghiệp, tổ chức khác bắt buộc phảikiểm toán theo quy định của pháp luật có liên quan và các doanh nghiệp, tổ chứcphải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoàitại Việt Nam kiểm toán.

Điểm h khoản 2 Điều 10 Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chínhtrong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập quy định xử phạt hành vi vi phạm quyđịnh về báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và công khai báo cáo tài chính:"Phạttiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi nộp báo cáo tàichính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đốivới các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán".

Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan,đơn vị không chấp nhận báo cáo tài chính mà không có báo cáo kiểm toán đính kèmcủa các đối tượng bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định củapháp luật kế toán, kiểm toán, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức thựchiện kiểm toán báo cáo tài chính và thông báo ngay cho cơ quan nhà nước có thẩmquyền, Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán) để thực hiện chức năngquản lý nhà nước về hoạt động kế toán, kiểm toán độc lập và xử lý vi phạm theoquy định của pháp luật.

Bộ Tài chính rất mong nhận được sựphối hợp của các cơ quan, đơn vị.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (Để báo cáo);
- Vụ pháp chế;
- Lưu VT, Vụ CĐKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp