BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1339/LĐTBXH-LĐTL
V/v đơn giá tiền lương năm 2009

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn kinh tế
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty hạng đặc biệt.

Theoquy định của Chính phủ tại Nghị định số 206/2004/NĐ-CP Nghị định số 207/2004/NĐ-CPngày 14/12/2004 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội thì các công ty nhà nước phải xây dựng đơn giá tiền lươngvà đăng ký với đại diện chủ sở hữu trước khi thực hiện. Khi xây dựng đơn giátiền lương, công ty được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tốithiểu, nhưng phải đảm bảo mức tăng tiền lương bình quân thấp hơn mức tăng năngsuất lao động bình quân; lợi nhuận kế hoạch không thấp hơn so với thực hiện củanăm trước liền kề.

Tuynhiên, theo phản ánh của một số công ty nhà nước, trong năm 2009 do ảnh hưởngcủa cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu tác động đến kinhtế và hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước, làm giảm năng suất lao động,lợi nhuận của các công ty cho nên việc xây dựng đơn giá tiền lương và quỹ tiềnlương kế hoạch năm 2009 gặp nhiều khó khăn .

Đểđánh giá đúng tình hình thực tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghịThủ trưởng các Bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn kinh tế và Chủ tịch Hội đồngquản trị Tổng Công ty nhà nước hạng đặc biệt chỉ đạo rà soát, báo cáo về tìnhhình triển khai và những vướng mắc cụ thể trong việc xây dựng kế hoạch tiềnlương gắn với chỉ tiêu năng suất lao động, lợi nhuận năm 2009 và gửi về Bộ Laođộng – Thương binh và Xã hội trước ngày 5/5/2009 để kịp tổng hợp và báo cáo Thủtướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân