BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1339/LĐTBXH-TL
V/v Nâng bậc lương sớm đối với người đoạt giải trong Hội thi chế biến các món ăn dân tộc Việt Nam

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Tổng cục Du lịch

Trả lời công văn số 375/TCDL-TCCB ngày 31/3/2003 về việc ghi tại trích yếu, tiếp theo thoả thuận tại công văn số 4047/LĐTBXH ngày 22/11/2002, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội thoả thuận như sau:

Người đoạt huy chương vàng hoặc hai huy chương bạc cùng trong Hội thi chế biến món ăn dân tộc Việt Nam, nếu đã xếp ở bậc 6/7 của Thang lương A20-Nấu ăn ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp thì được nâng lên 1 bậc của Bảng lương B19-Chuyên gia, nghệ nhân. Thời gian nâng bậc lương lần sau tính thừ khi giữ bậc lương mới.

Đề nghị Tổng cục Du lịch hướng dẫn thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG

Lê Duy Đồng