BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------
Số: 1339/TCT-KK
V/v: khấu trừ thuế GTGT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:
- Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Secoin;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 408-XII- 10/SBM-CT ngày 16/12/2010 của Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Secoin về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Về trường hợp khấu trừ thuế GTGT mua ô tô 5 chỗ ngồi để tạo tài sản cố định.
Theo hướng dẫn tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC này 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:
- Điểm 1.3(b) Mục III Phần B về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào, hướng dẫn: “Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT”.
- Điểm 1.2(c3) mục III Phần B hướng dẫn: “Tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô sử dụng vào kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn) có trị giá vượt trên 1, 6 tỷ đồng thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ”.
Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp cụ thể của Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Secoin đã phát sinh nêu tại công văn số 408-XII-10/SBM-CT ngày 16/12/2010 được xử lý như sau:
- Do việc thanh toán tiền mua ô tô 2 lần tiếp theo bằng chuyển khoản (tổng số tiền là 2.088.060.850 đồng) của Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Secoin và xuất hóa đơn GTGT, thanh toán tiền thừa của Công ty TNHH Ô tô Ngôi sao Việt Nam cùng thời điểm (tháng 12/2009) nên căn cứ chứng từ chuyển tiền của Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Secoin và chứng từ trả lại tiền thừa của Công ty TNHH Ô tô Ngôi sao Việt Nam để Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Secoin tự xác định số tiền thanh toán qua ngân hàng để mua chiếc xe ô tô của Công ty cho Công ty TNHH Ô tô Ngôi sao Việt Nam. Công ty tự chịu Việt Nam về tính trung thực, chính xác của số liệu đã kê khai. Trên cơ sở đó Cục Thuế xem xét giải quyết khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định.
- Giá trị xe ô tô là tài sản cố định của Công ty được khấu trừ thuế GTGT: đã được hướng dẫn cụ thể tại Điểm 1a Mục III Phần B công văn số 518/TCT-CS ngày 14/2/2011 về quyết toán thuế TNDN năm 2010 và một số nội dung cần lưu ý về thuế GTGT, TTĐB, thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

>> Xem thêm:  Quy định về giải tỏa đất đai theo đúng pháp luật ? UBND xã có thẩm quyền giải tỏa đất không ?

2. Về trường hợp đơn vị nhận hóa đơn đầu vào và xuất hóa đơn đầu ra sau ngày thực xuất trên tờ khai nhưng doanh thu xác định trong tháng xuất khẩu và doanh nghiệp đã kê khai trong tháng phát sinh.
Ngày 28/5/2009 Bộ Tài chính đã có công văn số 7619/BTC-TCT đồng thời ngày 01/10/2009 Tổng cục Thuế cũng đã có công văn số 4026/TCT-KK gửi Cục thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn giải quyết vướng mắc nêu trên.
Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Secoin thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy định pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC (BTC);
- Vụ CS (TCT);
- Vụ PC-TCT(2b);
- Lưu: VT, KK(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

>> Xem thêm:  Đền bù đất vườn trồng cây lâu năm liền kề đất nhà ở như thế nào ? Có nên mua đất đền bù không ?