BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1339 TCT/NV4
V/v chính sách phí, lệ phí

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Bộ Thương mại

Trả lời công văn số 0730/TM-XNK ngày 26/3/2003 của Bộ Thương mại về đề nghị thu lệ phí cấp Giấy xác nhận nhập khẩu kim cương thô, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 6/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí thì: “Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được thu các loại phí, lệ phí cho trong Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định này”; Căn cứ vào Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 6/3/2002 của Chính phủ thì không có lệ phí cấp giấy xác nhận nhập khẩu.

Do đó, các phòng quản lý Xuất nhập khẩu (thuộc Bộ Thương mại) không được phép thu lệ phí cấp giấy xác nhận nhập khẩu kim cương thô.

Đề nghị Bộ Thương mại chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện thu lệ phí theo các văn bản pháp luật về phí, lệ phí hiện hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương