BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 133 TCT/DNK
V/v Xử lý vi phạm về thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2005

Kính gửi: CụcThuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 31582/CT-DD1 ngày 23/12/2004 của Cục thuế thành phố Hà Nội xin ý kiến xử lý đối với doanh thukinh doanh bỏ ngoài sổ sách kế toán của Công ty Thắng Huyền. Về việc này, Tổngcục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại điều 18 Luật thuế GTGT,điều 16 Luật thuế TNDN thì trường hợp Công ty không hạch toán đầy đủ doanh thu hoạtđộng kinh doanh cũng như chứng từ hàng hoá mua vào thì Cục thuế căn cứ vào kếtquả kiểm tra và tình hình cụ thể hoạt động kinh doanh của Công ty để xử lý:

- Ấn định thuế GTGT phải nộp; ấn định thu nhập chịuthuế để xác định thuế TNDN, đồng thời xử lý phạt vi phạm hành chính về kê khaithuế.

- Trường hợp xác định được số thuế trốn lậu thì ápdụng truy thu và xử phạt về trốn lậu thuế theo quy định.

Ngoài việc xử lý vi phạm về thuế; Căn cứ vào tínhchất và mức độ vi phạm về hoá đơn chứng từ và kế toán của Công ty Thắng HuyềnCục thuế xử lý phạt hành chính về vi phạm này.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế Hà Nội được biếtvà thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến