BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 134/BXD-KTXD
V/v áp dụng chỉ số giá XDCT.

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2010

Kínhgửi : Công ty trách nhiệm hữu hạn Minigold Việt Nam

Trả lời văn bản số 01/08/CV2010 ngày 19/8/2010 và văn bản số 09/08/CV2010 ngày 31/8/2010 của Công ty tráchnhiệm hữu hạn Minigold Việt Nam về việc áp dụng chỉ số giá xây dựng công trìnhđể tính giá trị còn lại của nhà xưởng chế biến gỗ, Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

1. Về nguyên tắc, giá trị thựctế của tài sản (giá trị còn lại) = Nguyên giá mới (tính theo giá thị trường) xChất lượng còn lại của tài sản tại thời điểm định giá.

Đối với tài sản cố định là nhàcửa, vật kiến trúc là sản phẩm xây dựng, nguyên giá mới có thể xác định theođơn giá xây dựng tại thời điểm định giá hoặc xác định theo giá sổ sách có xétthêm yếu tố trượt giá trong xây dựng công trình.

2. Việc Công ty Bảo Minh vậndụng chỉ số giá xây dựng công trình công nghiệp vật liệu xây dựng tại TP Hồ ChíMinh (IXDCT= 1,57) công bố theo công văn số 2615/BXD-VP ngày 30/11/2009của Bộ Xây dựng để tính giá trị còn lại của nhà xưởng chế biến gỗ của Công tyMinigold là chưa phù hợp, vì công trình nhà xưởng chế biến gỗ của Công tyMinigold được đầu tư bằng vốn ngoại tệ (USD), do đó nếu chỉ dùng chỉ số giá củađồng tiền Việt Nam để tính trượt giá cho tiền ngoại tệ là chưa phù hợp mà cònphải tính đến sự biến động về tỷ giá của đồng ngoại tệ tại thời điểm bàn giaođưa công trình vào sử dụng và thời điểm định giá.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng trong việc vận dụng chỉ số giá xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bốđể xác định giá trị còn lại của công trình nhà xưởng chế biến gỗ tại thành phốHồ Chí Minh, Công ty Minigold Việt nam căn cứ ý kiến trên để thoả thuận, thốngnhất với Công ty Bảo Minh trong việc tính toán, xác định giá trị còn lại củanhà xưởng chế biến gỗ cho phù hợp với thực tế.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh