BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 134/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra chất lượng melamine trong thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn

Tổng cục Hải quan nhận được Quyết định số 3762/QĐ-BNN-CNngày 28/11/2008, Quyết định số 4015/QĐ-BNN-CN ngày 17/12/2008 của Quý Bộ vàcông văn số 1492/CN-TĂCN ngày 31/12/2008 của Cục Chăn nuôi về việc kiểm tra chấtmelamine có trong nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Đểphối hợp có hiệu quả, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với Quý Bộ một số nội dungsau đây:

1. Về căn cứ ra Quyết định 3762/QĐ-BNN-CN đề nghị Bộ xemlại vì Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã có hiệu lực từ 01/7/2008, do vậykhông thể căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hóa ngày 24/12/1999 và Nghị định 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ nữa.

2. Điều 1 Quyết định 3762/QĐ-BNN-CN nêu trên quy định cấmnhập khẩu nguyên liệu, thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Như vậy, khôngphù hợp với quy định tại Điều 5 Nghị định 12/2006/NĐ-CP của Chính phủ, thẩmquyền cấm nhập khẩu hàng hóa thuộc Thủ tướng Chính phủ theo đề nghị của Bộ Thươngmại (nay là Bộ Công thương).

3. Một mặt hàng vừa phải kiểm tra chất melamine quy định tạiQuyết định 3762/QĐ-BNN-CN vừa phải kiểm tra chất lượng quy định mục 2.1 và mục3.4 Danh mục sản phẩm hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ngày7/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ, gây tốn kém cho doanh nghiệp do phải lấy haimẫu, hai lần kiểm tra và hai lần nộp phí kiểm tra.

4. Điểm 1 công văn 1492/CN-TĂCN :

- Cơ quan hải quan lấy mẫu hàng hóa để doanh nghiệp gửi thựchiện phân tích, thử nghiệm chất melamine là không phù hợp với quy định tạikhoản 4 Điều 27 Luật Hải quan (quy định công chức hải quan chỉ lấy mẫu để phụcvụ quản lý hải quan).

- Cụm từ: “Sữa và các sản phẩm có chứa sữa từ 15% trở lên”có bao gồm là sữa dùng cho người, các loại bánh kẹo có chứa sữa hay không. Vìtại cửa khẩu, cơ quan hải quan không thể biết hàng hóa này dùng cho người hayđể chăn nuôi.

- Cơ quan hải quan niêm phong hàng hóa sau khi đã thông quanđể chờ kết quả kiểm tra. Như vậy, không phù hợp với quy định tại điểm c khoản 1Điều 12 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, cơ quan hảiquan căn cứ Giấy đăng ký kiểm tra hoặc Giấy thông báo miễn kiểm tra của cơ quanchức năng cấp để thông quan hàng hóa (đã thông quan hàng hóa thì không thể thựchiện niêm phong hàng hóa được, ví dụ: Một doanh nghiệp ở Đắk Lắc nhập khẩu hànghóa về Cảng Hải Phòng sau đó vận chuyển về kho của doanh nghiệp tại Đắk Lắc thìcơ quan hải quan không thể cử người đi niêm phong hàng hóa tại Đắk Lắc sau đótrở lại dỡ niêm phong khi có kết quả kiểm tra); đồng thời không phù hợp với quyđịnh tại Điều 14 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, cáctrường hợp được sử dụng niêm phong hải quan không có trường hợp niêm phong hànghóa để chờ kết quả kiểm tra chất lượng.

5. Điểm 2 công văn 1492/CN-TĂCN quy định lô hàng có kết quảdương tính melamine thì đơn vị phân tích tiếp tục phân tích định lượng và trảlời kết quả cho cơ quan hải quan, doanh nghiệp để có hướng xử lý. Đề nghị ghirõ:”đơn vị phân tích thông báo rõ hàng hóa được thông quan để cơ quan hải quanlưu hồ sơ hàng, hoặc các biện pháp xử lý đối với lô hàng (ví dụ: buộc tái xuấtđể cơ quan hải quan phối hợp làm thủ tục tái xuất).

6. Điểm 3 công văn 1492/CN-TĂCN quy định doanh nghiệp nhậpkhẩu phải có văn bản cam kết với cơ quan hải quan về melamine trong nguyên liệuvà thức ăn chăn nuôi nhập khẩu là không phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 7Nghị định 154/2005/NĐ-CP của Chính phủ, hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhậpkhẩu không có giấy tờ này.

7. Đề nghị ban hành văn bản thay thế các văn bản nêu trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Chăn nuôi, BNN&PTNT;
- Cục Hải quan các tỉnh thành phố (để biết);
- Hiệp hội thức ăn chăn nuôi; (Nhà A1, ngõ 102 Trường Chinh, Hà Nội)
- Vụ Pháp chế (BTC)
- Trang Website hải quan;
- Lưu VT, GSQL(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh