TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1340/CT-TTHT
V/v: Thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động vận tải quốc tế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Barwil vận tải Quang Hưng
Địa chỉ: 148 Khánh Hội, Phường 06, Quận 4, TP.HCM
Mã số thuế: 0303673276

Trả lời văn thư ngày 05/03/2013của Công ty về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động vận tải quốc tế, tiếptheo công văn số 802/CT-TTHT ngày 06/02/2013, Cục Thuế TP có ý kiến thêm nhưsau:

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính (hiệu lực thi hành từ ngày01/03/2012) hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

- Tại Khoản 14 Điều 7 quy địnhgiá tính thuế GTGT:

“Đối với vận tải, bốc xếp là giácước vận tải, bốc xếp chưa có thuế GTGT, không phân biệt cơ sở trực tiếp vậntải, bốc xếp hay thuê lại.”

- Tại Khoản 2c Điều 9 quy địnhđiều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với vận tải quốc tế:

“Có hợp đồng vận chuyển hànhkhách, hành lý, hàng hoá giữa người vận chuyển và người thuê vận chuyển theochặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam hoặc cảđiểm đi và điểm đến ở nước ngoài theo các hình thức phù hợp với quy định củapháp luật. Đối với vận chuyển hành khách, hợp đồng vận chuyển là vé. Cơ sở kinhdoanh vận tải quốc tế thực hiện theo các quy định của pháp luật về vận tải.

Có chứng từ thanh toán qua ngânhàng hoặc các hình thức thanh toán khác được coi là thanh toán qua ngân hàng.Đối với trường hợp vận chuyển hành khách là cá nhân, có chứng từ thanh toántrực tiếp.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên,trường hợp Công ty không trực tiếp vận tải quốc tế có mua cước vận chuyển quốctế của các hãng tàu nước ngoài để bán cước lại cho tổ chức, cá nhân tại ViệtNam nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2c Điều 9 thì được áp dụng thuếsuất thuế GTGT 0%.

Cục Thuế TP thông báo Công tybiết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT (để báo cáo);
- Phòng PC;
- Phòng KT1;
- Website Cục Thuế;
- Lưu: HC, TTHT.
0473_60382 (05/03/2013) vuduchien.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga