BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1340/LĐTBXH-TL
V/v xếp doanh nghiệp hạng I

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 994/UB-CNN và công văn số 996/UB-CNN ngày 14/3/2003 Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 3882 TC/TCDN ngày 21/4/2003, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận xếp doanh nghiệp hạng I theo qui định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ qui định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp đối với 02 doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn:

- Công ty Vận chuyển Sài Gòn Tourist.

- Khách sạn Đệ Nhất

2. Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý doanh nghiệp thực hiện theo qui định và hướng dẫn tại thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBX H-BTC ngày 31/12/1998 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính kể từ ngày Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định xếp hạng.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định xếp hạng doanh nghiệp đối với 2 doanh nghiệp nói trên và gửi văn bản về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

TL/ BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng