Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1340/TCHQ-KTTT
NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2003 VỀ VIỆC QUYẾT TOÁN THUẾ
THEO TỶ LỆ NỘI ĐỊA HOÁ XE MÁY, ĐỘNG CƠ XE MÁY NĂM 2002

Kínhgửi: Các cục hải quan tỉnh, thành phố

Tiếp theo văn bảnhướng dẫn về quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hoá xe máy, động cơ xe máy số 2627/TC-TCT ngày 24/3/2003 của Bộ Tài chính. Tổng cục Hải quan hướng dẫn cácđơn vị một số công việc như sau:

1. Theo qui định tại Thông tư số 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày20/11/2001 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công nghiệp - Tổng cục Hải quan và Thôngtư liên tịch số 52/2002/TTLT-BTC-BCN thì sau 30 ngày kể từ khi hoàn thành thủtục hải quan, doanh nghiệp có trách nhiệm chuyển bộ hồ sơ lô hàng nhập khẩu(bản sao có dấu xác nhận của cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu) cho cơquan nơi đăng ký thủ tục, như vậy Hải quan nơi đăng ký thủ tục nội địa hoá phảicó đủ bộ hồ sơ.

* Để thực hiện kiểm tra hồ sơ trước khi xét duyệt kết quảquyết toán của doanh nghiệp, các đơn vị liên quan cần triển khai gấp các côngviệc như sau:

a. Đối với Cục Hải quan nơi doanh nghiệp làm thủ tục nhậpkhẩu.

a1. Thành lập bộ phận kiểm tra lại hồ sơ nhập khẩu của từngcửa khẩu.

+ Nếu hồ sơ đảm bảo theo đúng qui định thì tập hợp bảng kêriêng rẽ cho từng cửa khẩu, đối với từng loại xe của từng doanh nghiệp.

+ Trường hợp nhập khẩu riêng lẻ thì tập hợp trên cơ sở sốliệu đã tổng hợp quyết toán riêng lẻ.

+ Trường hợp hồ sơ không đảm bảo theo qui định thì tập hợpriêng và nêu rõ nguyên nhân không đảm bảo hợp lệ.

+ Sau đó, tổng hợp chung của toàn Cục gửi kèm bản kê củatừng cửa khẩu cho:

+ Vụ Kiểm tra Thu thuế XNK (1 bản)

+ Cục Hải quan đăng ký thủ tục nội địa hoá (1 bản)

(Theo mẫu kèm)

a2. Sẵn sàng cung cấp đủ tình hình và hồ sơ nhanh nhất phụcvụ cho yêu cầu của đơn vị làm quyết toán (Cục thuế và Cục Hải quan nơi đăng kýthủ tục).

a3. Tiếp nhận kết quả quyết toán từ đơn vị làm quyết toán đểtổ chức việc tính lại thuế, truy thu, truy hoàn hoặc điều phối việc truy thu,truy hoàn giữa các Chi cục trong phạm vị toàn Cục. Trường hợp xử lý truy thu,truy hoàn trong phạm vi toàn cục xong mà số tiền còn phải truy hoàn thì phảibáo cáo về Vụ Kiểm tra Thu thuế để kiểm tra điều phối giữa các Cục Hải quantỉnh, thành phố trong phạm vi toàn quốc.

b. Đối với Cục Hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký nội địa hoá:

b1. Thành lập tổ quyết toán để phối hợp với Cục thuế địaphương để làm cơ sở quyết toán.

- Tổng hợp báo cáo của các đơn vị Hải quan gửi đến theo từngdoanh nghiệp. (theo mẫu đính kèm).

- Phối hợp với Cục thuế thực hiện quyết toán.

- Cung cấp hồ sơ nhập khẩu kèm với bảng tổng hợp của từngdoanh nghiệp gửi Cục thuế địa phương.

b2. Tiếp nhận kết quả quyết toán từ Cục thuế của từng doanhnghiệp và sao gửi kịp thời cho:

+ Vụ kiểm tra thu thuế XNK.

+ Cục Hải quan nơi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu.

c. Đối với Vụ kiểm tra thu thuế XNK:

- Theo dõi, đôn đốc các công việc liên quan đến công tácquyết toán, bảo đảm việc quyết toán được nhanh gọn.

- Tiếp nhận kết quả quyết toán từ Hải quan đăng ký và đốichiếu với số liệu từ đơn vị Hải quan làm thủ tục.

- Tổ chức việc điều phối đối với những trường hợp truy thu,truy hoàn liên quan đến nhiều Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

- Thường trực xử lý các trường hợp vướng mắc trong truy thu,truy hoàn.

d. Thời hạn quyết toán:

Thời gian tập trung giải quyết công việc quyết toán thuếtheo tỷ lệ nội địa hoá xe máy cần khẩn trương, tích cực để xong trước30/4/2003. Vì vậy các đơn vị nơi doanh nghiệp nhập khẩu phải tiến hành lập bảngkê xong trước ngày 7/4/2003 và gửi về đầu mối theo hướng dẫn trên. Cục Hải quannơi doanh nghiệp đăng ký nội địa hoá tập hợp gửi Cục thuế trước 15/4/2003.

2. Yêu câu về xử lý trong truy thu, truy hoàn.

- Việc xử lý truy hoàn chỉ thực hiện sau khi cấn trừ xongcác khoản phải truy thu hoặc khoản nợ thuế còn tồn đọng.

- Giải quyết dứt điểm năm 2002 trước, đồng thời xử lý cáckhoản liên quan đến năm 2001 trở về trước.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để các đơn vị liên quan triểnkhai thực hiện tốt công việc quyết toán thuế năm 2002. Trong quá trình thựchiện nếu có vướng mắc báo cáo kịp thời về Tổng cục Hải quan (Vụ kiểm tra thuthuế XNK) để xử lý.


Mẫu số 1 B/C

Chi cục Hải quan cửakhẩu..........

BẢNG KÊ TỜ KHAI NHẬP KHẨU BỘ LINH KIỆN XE MÁY, ĐỘNG CƠ XEMÁY TRONG NĂM 2002

- Tên Công ty nhậpkhẩu:.................................................................................................

- Loạixe:............................................... Thuế suất đã tạmtính........................................ (%)

TT

Tờ khai nhập khẩu

Số lượng nhập khẩu (bộ)

Số thông báo thuế

Số thuế đã tính

Số thuế đã nộp

Theo biên lai

Số thuế chưa nộp

Ghi chú

Số

Ngày, tháng

Số

Ngày, tháng

1

2

3

Cộng

Người lập bảng kê

(Ký)

Ngày tổng hợp: Ngày........ tháng............ năm 2003

Lãnh đạo Chi cục hoặc Trưởng phòng nghiệp vụ

(Ký)


Mẫu số 2 bc

(Dùngcho đơn vị làm thủ tục)

Cục Hải quan tỉnh, thànhphố.............

BẢNG TỔNG HỢP LINH KIỆN XE MÁY, ĐỘNG CƠ XE MÁY NHẬP KHẨUTRONG NĂM 2002

- Tên Công ty nhậpkhẩu:...........................................................................

- Loạixe:............................... Thuế suất đã tạmtính................................. (%)

Thứ tự

Tên cửa khẩu nhập

Số lượng nhập khẩu

Số thuế tạm tính

Số thuế đã nộp

Số thuế chưa nộp

Ghi chú

Cộng

Trưởng phòng nghiệp vụ

(Ký)

Ngày tổng hợp: Ngày........ tháng........ năm 2003

Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh, thành phố


Mẫu số 3 B/C

(Dùngcho Hải quan nơi đăng ký)

BẢNG TỔNG HỢP LINH KIỆN XE MÁY, ĐỘNG CƠ XE MÁY NHẬP KHẨUTRONG NĂM 2002

- Tên Công ty nhậpkhẩu:......................................................................

- Loạixe:......................... Thuế suất đã tạmtính................................. (%)

Thứ tự

Tên Cục hải quan nơi làm thủ tục NK

Số lượng nhập khẩu

Số thuế tạm tính

Số thuế đã nộp

Số thuế chưa nộp

Ghi chú

Cộng

Trưởng phòng nghiệp vụ

(Ký)

Ngày tổng hợp: Ngày........ tháng........ năm 2003

Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh, thành phố