BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1340/TCHQ-TXNK
V/v tham vấn giá

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH TM XNKHoàng Tiến.
(Địa chỉ: 602/128/10 Điện Biên Phủ, Phường 22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/CV-HT2014 ngày 21/01/2014 của Công ty TNHH TM XNK Hoàng Tiến về việc tổ chức tham vấn đốivới mặt hàng nhập khẩu đã được tham vấn lần đầu. Về vấn đề này, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 3.4 Khoản 3 Điều 26 Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì đối với cùng một mặt hàng,do cùng một doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu tại cùng một đơn vị hải quan,theo cùng một hợp đồng hoặc nhiều hợp đồng khác nhau, thì chỉ tổ chức tham vấncho lô hàng nhập khẩu lần đầu, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tạitiết 3.4.1, tiết 3.4.2 Điểm 3.4 Khoản 3 Thông tư 205/2010/TT-BTC .

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH TM XNKHoàng Tiến biết và phối hợp với cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký tờkhai hải quan để thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục HQ TP. Hải Phòng;
- Lưu: VT, TXNK-TG (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường