VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1340/VPCP-TTBC

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Ngoại Giao
- Bộ Tư pháp

Ngày 20 tháng 3 năm 2003, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 309/CP-PC gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Toà án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước về việc thực hiện Điều 75 của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 27 tháng 12 năm 2002. Theo quy định tại Điều 75, Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam có vị trí pháp lý rất quan trọng trong việc xác định thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày 20 tháng 8 năm 1998, Uỷ ban Thường Vụ Quốc Hội đã ban hành Pháp lệnh về ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế, trong đó Điều 20 quy định “Điều ước quốc tế được công bố trừ khi có thoả thuận khác giữa các bên ký kết hoặc có quyết định khác của Chủ tịch nước hoặc Chính phủ. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày có hiệu lực. Điều ước quốc tế được đăng công báo Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam”

Ngày 29 tháng 12 năm 2002, trên cơ sở tờ trình số 3158-TTR/NG-LPQT của Bộ Ngoại Giao và số 135/VPCP-TT &BC của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao Văn phòng Chính phủ chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại Giao, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan tổ chức việc đăng Điều ước Quốc tế trên Công bố theo đúng quy định Pháp lệnh và ký kết thực hiện Điều ước Quốc tế và trong Nghị định số 161/1999/CP , ngày 18 tháng 10 năm 1999 của Chính phủ cũng đã giao Văn phòng Chính phủ tổ chức việc xuất bản các Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia nhưng chưa công bố, dưới dạng các tập văn bản do Công báo xuất bản (trừ các Điều ước các bên thoả thuận không công bố). Kinh phí do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quyết định, Bộ Ngoại Giao có trách nhiệm sao lục và gửi đầy đủ Điều ước quốc tế đã ký kết cho Công báo để thực hiện việc xuất bản này.

Văn phòng Chính phủ đã giao bộ phận Công báo triển khai các quyết định trên đây. Xin đề nghị Bộ Ngoại Giao, Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ và giúp đỡ bộ phận Công báo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

KT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản