BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1341/BTNMT-ĐĐ
V/v trả lời Công văn số 1786/TNMT-ĐKKTĐ của Sở TNMT TP HCM

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2005

Kính gửi: SởTài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 1786/TNMT - ĐKKTĐ ngày 24/3/2005của Quý Sở về giải thích Điều 87 Luật đất đai năm 2003 và Điều 45 Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

- Quy định tại Điều 87 Luật Đất đai và Điều 45 Nghịđịnh số 181/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai là quyđịnh về hạn mức công nhận đất ở. Hạn mức công nhận đất ở khác với hạn mức giaođất ở (quy định tại Điều 83, Điều 84 của Luật Đất đai). Hạn mức công nhận đất ởdo Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định không được nhỏ hơn hạn mứcgiao đất ở. Lưu ý Quý Sở là theo quy định của Luật Đất đai thì không còn kháiniệm “hạn mức đất ở” như Quý Sở đã nêu trong Công văn số 1786/TNMT - ĐKKTĐ.

- Theo ví dụ 1 Quý Sở nêu trong Công văn số 1786/TNMT - ĐKKTĐ thì diện tích đất ở được công nhận là 160m2 (trường hợp này hạn mứccông nhận đất ở bằng hạn mức giao đất ở). Diện tích còn lại được công nhận theohiện trạng.

- Theo ví dụ 2 Quý Sở nêu trong Công văn số 1786/TNMT - ĐKKTĐ, có một trong hai trường hợp:

+ Nếu thửa đất ở có vườn, ao được hình thành trướcngày 18/12/1980 thì toàn bộ diện tích khuôn viên thực tế đang sử dụng được côngnhận là đất ở.

+ Nếu thửa đất ở có vườn ao được hình thành từ ngày18/12/1980 đến trước ngày 01/7/2004 và người sử dụng đất không có đề nghị thìcông nhận diện tích đất ở theo diện tích đã ghi trong giấy tờ; nếu người sử dụngđất có đề nghị thì công nhận diện tích đất ở theo diện tích khuôn viên thực tếđang sử dụng nhưng người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối vớidiện tích vượt so với diện tích ghi trong giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quyđịnh của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiềnsử dụng đất./.

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ ĐẤT ĐAI PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Trung Chính