BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1341/LĐTBXH-TL
V/v Thực hiện chế độ phụ cấp khu vực

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã Tân Tiến, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 01/2003/ĐKN-UB ngày 10/4/2003 của Uỷ ban nhân dân xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

Việc giữ nguyên mức phụ cấp khu vực 0,3 đối với xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc, tỉnh đắk Lắk là dựa vào đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại công văn số 1365/CV-UB ngày 18/7/1997 và công văn số 1628/CV-UB ngày 31/8/2000.

Trong quá trình thực hiện đến nay, nếu thấy mức phụ cấp khu vực 0,3 là chưa phù hợp với điều kiện thực tế và không cân đối với các xã lân cận thì Uỷ ban nhân dân xã Tân Tiến đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện Krông Pắc, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk lắk xem xét, cân đối và báo cáo Liên Bộ nghiên cứu, xử lý.

Bộ Lao động-Thương binh và xã hội trả lời để Uỷ ban nhân dân xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lăk biết và thực hiện theo quy định của Nhà nước./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN CÔNG




Phạm Minh Huân