BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13414/BTC-TCHQ
V/v Xử lý thuế GTGT nguyên liệu nhập khẩu SXXK

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Công ty CP sản xuất và đầu tư Hoàng Gia.
(xã Phước Hiệp, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai)

Bộ Tài chính có công văn 1239/BTC-TCHQ ngày23/1/2013 về việc xử lý thuế giá trị gia tăng nguyên liệu nhập khẩu SXXK,để hướng dẫn cụ thể và đầy đủ hơn, Bộ Tài chính có hướng dẫn bổ sung như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 20 Điều 5 LuậtThuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008, thì nguyên liệu nhập khẩuđể sản xuất hàng xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ quy định tại Nghị định 85/2007/NĐ-CPngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều củaLuật Quản lý thuế;

Căn cứ quy định tại Điều 4 Thôngtư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thihành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Nghị địnhsố 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CPngày 27/12/2011 của Chính phủ, thì hàng hóa thuộc diện không chịu thuế giátrị gia tăng khâu nhập khẩu theo quy định nếu thay đổi mục đích sử dụng phải kêkhai, nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu theo quy định với cơ quan hảiquan nơi đăng ký tờ khai hải quan;

Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 2 Điều132 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính về việcngười nộp thuế không thực xuất khẩu hàng hóa trong thời hạn nộp thuế, thì:"Người nộp thuế không thực xuất khẩu hàng hóa trong thời hạn nộp thuế thìphải kê khai nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (nếu có) kề từ ngàyhết thời hạn nộp thuế.

Người nộp thuế được hoàn lại số tiền thuế đã nộptheo quy định khi thực tế xuất khẩu sản phẩm sản xuất từ hàng nhập khẩu đã nộpthuế".

Theo các quy định nêu trên (áp dụng đối với cáctrường hợp thực hiện trước ngày 1.7.2013) thì:

- Việc kê khai đối với hàng hóa nhập khẩu,nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu, doanh nghiệp phải thực hiện kêkhai đầy đủ thếu nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác (nếucó).

- Đối với hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuấtkhẩu trong thời gian được ân hạn theo chế độ quy định 275 ngày mà doanh nghiệpđược phép bán nội địa thì khi đó doanh nghiệp phải thực hiện kê khai nộp cácloại thuế theo quy định; chính sách thuế, thời điểm tính thuế thực hiện tạithời điểm doanh nghiệp chuyển loại hình từ nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩusang tiêu thụ nội địa; thời điểm tính phạt chậm nộp kế từ thời điểm sau 30 ngàykể tử ngày thực hiện tiêu thụ nội địa và kê khai.

- Đối với trường hợp hết 275 ngày chưa xuất khẩuhàng hóa kể cả trường hợp chưa tiêu thụ nội địa thì phải kê khai nộp các loạithuế liên quan và nộp chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày hết thời gian ân hạn thuế(275 ngày); khi xuất khẩu sẽ được hoàn theo quy định.

- Trường hợp sau 275 ngày mà doanh nghiệp tựchuyển tiêu thụ nội địa thì doanh nghiệp sẽ bị phạt vi phạm hành chính do khôngkê khai nộp ở thời điểm 275 ngày và tính phạt chậm nộp kể từ thời điểm sau 30ngày đền ngày thực nộp ngân sách (đối với tất cả các loại thuế có liên quan),trừ trường hợp có lý do bất khả kháng (do khách hàng hủy hợp đồng mua hàng xuấtkhẩu, điều chỉnh thời gian giao nhận hàng xuất khẩu...) mà doanh nghiệp phảitiêu thụ sản phẩm hoặc nguyên liệu trong nước thì doanh nghiệp báo cáo cơ quanhải quan có liên quan để cơ quan hải quan kiểm tra, xác nhận, báo cáo cấp cóthẩm quyển xme xét không xử phạt chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế.

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị được biếtvà thực hiện ./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn