BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1341TCT/PCCS
V/v: hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2005

Kính gửi: Cụcthuế tỉnh Thái Nguyên

Trảlời công văn số 300 CT/THDT ngày 06/4/2005 của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên vềhoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.Tại điểm 1a , Mục I, Phần D Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của BộTài chính hướng dẫn:

“1.Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế đượcxét hoàn thuế trong các trường hợp sau:

a.Cơ sở kinh doanh trong 3 tháng liên tục trở lên (không phân biệt niên độ kếtoán) có lũy kế số thuế đầu vào được khấu trừ lớn hơn số thuế đầu ra được hoànthuế. Số thuế được hoàn là số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết của thời gianxin hoàn thuế”.

Căncứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp từ tháng 12/2002 đến 31/12/2003, doanhnghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế trong 3 tháng liên tục trở lêncó số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóađơn chứng từ và có đầy đủ thủ tục hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại điểm 1, MụcII, Phần D Thông tư số 122/2000/TT-BTC (nêu trên) thì được xem xét hoàn thuếGTGT.

2.Theo quy định tại điểm 1.2.c, Mục III, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC củaBộ Tài chính thì đối với tài sản cố định là con tàu được sử dụng chung cho vậntải nội địa và vận tải quốc tế thì số thuế GTGT đầu vào của con tàu được tínhkhấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số của vận tải nội địa so với tổng doanh số củadịch vụ vận tải.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế Thái Nguyên được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP (HC), PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương