BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1342/BNN-XD
V/v Điều chỉnh, bổ sung DAĐT hợp phần Công trình đầu mối thủy lợi Cửa Đạt, Thanh Hóa

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2011

Kínhgửi: Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 3 (Ban 3)

Năm (2009 -2010) hồ Cửa Đạt bắt đầu tích nước, chuyển sang giai đoạn khai thác, vận hành.Ngày 27/11/2010 đã tổ chức khánh thành hợp phần Công trình đầu mối thủy lợi, dựán Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa. Để đảm bảo thực hiện đúng các quy địnhtại các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 và số 112/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư (DAĐT);Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ) yêu cầu Ban 3:

1. Nghiêm túcthực hiện nội dung trong văn bản số 2899/BNN-XD của Bộ về việc quản lý DAĐT xâydựng phần Công trình đầu mối thủy lợi Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa.

2. Cập nhật cáchạng mục bổ sung đã được Bộ thống nhất chủ trương, nhưng chưa có danh mục trongQuyết định số 3626/QĐ-BNN-XD ngày 16/11/2007 của Bộ phê duyệt Điều chỉnh, bổsung DAĐT xây dựng phần Công trình đầu mối thủy lợi, Hồ chứa nước Cửa Đạt,Thanh Hóa (lần 1) vào nội dung trình Bộ phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung DAĐT xâydựng hợp phần Công trình đầu mối thủy lợi Cửa Đạt (lần 3).

3. Khẩn trươngtổ chức lập báo cáo giám sát đầu tư & hồ sơ thiết kế trình Bộ phê duyệtĐiều chỉnh, bổ sung DAĐT hợp phần Công trình đầu mối thủy lợi, Hồ chứa nước CửaĐạt, tỉnh Thanh Hóa (lần 3) theo đúng các quy định hiện hành, trình Bộ trướcngày 15/7/2011.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Thanh Hóa;
- Sở NN&PTNT Thanh Hóa (để phối hợp);
- Vụ KH;
- HEC;
- Lưu; VT, XD (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng