BỘ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1342/BNV-VKH V/v báo cáo tình hình ứng dụng CNTT trong công tác quản lý hồ sơ CBCCVC và CBCC cấp xã

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2017

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

Bộ Nội vụ được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì, phối hợp xây dựng Đề án “Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã” (CBCCVC và CBCC cấp xã) theo tinh thần Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ ngày 10/4/2015 về Chính phủ điện tử và Văn bản giao việc số 149/VPCP-TH ngày 25/01/2016 của Văn phòng chính phủ.

Để việc xây dựng dự thảo Đề án đảm bảo chất lượng, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo bằng văn bản về tình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý hồ sơ CBCCVC và CBCC cấp xã tại các Bộ, ngành, địa phương mình. Nội dung báo cáo tập trung làm rõ những vấn đề sau đây:

1. Đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước (về hạ tầng CNTT, nguồn nhân lực CNTT, trình độ nhân lực CNTT, các phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý hành chính...).

2. Đánh giá thực trạng về ứng dụng CNTT trong công tác quản lý hồ sơ CBCCVC và CBCC cấp xã. Đề nghị nêu cụ thể về thực trạng quản lý hồ sơ trên giấy hoặc sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ (tên phần mềm, công nghệ ứng dụng, các thông tin và dữ liệu đầu vào, số lượng hồ sơ đang quản lý, đánh giá thực trạng về công tác quản lý hồ sơ). Đánh giá những thuận lợi, khó khăn đối với việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý hồ sơ CBCCVC và CBCC cấp xã

(Các bộ, ngành và địa phương đã tham gia thí điểm triển khai chuyển giao phần mềm quản lý CBCCVC do Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ phát triển không báo cáo về nội dung này).

3. Những đề xuất, kiến nghị khi triển khai thực hiện Đề án CSDL CBCCVC và CBCC cấp xã trên toàn quốc.

Báo cáo đề nghị Quý cơ quan gửi về Bộ Nội vụ (qua Viện Khoa học tổ chức nhà nước) trước ngày 24/3/2016 theo địa chỉ: số 08 đường Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà


- Như trên;

KT. BỘ TRƯỞNG