BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1342/BXD-QLN
V/v hướng dẫn việc thực hiện nghĩa vụ dành quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Dịch vụ kỹthuật công nghệ môi trường Sài Gòn

Ngày 03/6/2014, Công ty TNHH Dịch vụkỹ thuật công nghệ môi trường Sài Gòn có văn bản số 11/2014/CV-EDICO đề nghị hướngdẫn việc thực hiện nghĩa vụ dành quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội trong dự án Edicotại phường Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Về vấn đề này, Bộ Xây dựngcó ý kiến như sau:

1. Theo hồ sơ(được gửi kèm theo văn bản số 11/2014/CV-EDICO) của Côngty TNHH Dịch vụ kỹ thuật công nghệ môi trường Sài Gòn (Công ty Edico) thì Côngty là chủ đầu tư dự án Edico (chấp thuận tại văn bản số 4805/VPCP-KNTC ngày14/7/2011 của Văn phòng Chính phủ, văn bản số 3820/UBND-PCNC ngày 02/8/2011 củaUỷ ban nhân dân (UBND) thành phố Hồ Chí Minh). Dự án Edico là dự án thành phần(quy mô sử dụng đất là 150.000 m2)nằm trong dự án Khu nhà ở cán bộ, giảng viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ ChíMinh có quy mô sử dụng đất là 808.300 m2tại phường Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, dự án đã được UBND thành phốHồ Chí Minh giao đất tại Quyết định số 3452/QĐ-UBND ngày 12/7/2005; được UBNDthành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh tên chủ đầu tư tại Quyết định số 814/QĐ-UBNDngày 03/3/2009; được UBND quận 9 thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt quy hoạch chitiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 18/9/2013 (cơ cấu sử dụngđất không có mục quỹ đất hoặc quỹ nhà ở xã hội). Dự án Edico đã hoàn tất việcđền bù và nộp tiền sử dụng đất, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtvà quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

2. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 32Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn Luật nhà ở: các địa phương có nhu cầu về nhà ở xãhội thì căn cứ vào điều kiện cụ thể, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyếtđịnh yêu cầu chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới trênđịa bàn có quy mô sử dụng đất từ 10ha trở lên có trách nhiệm dành 20% diện tíchđất xây dựng nhà ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của các dự ánnày để xây dựng nhà ở xã hội.Ngày 20/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 188/2013/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có hiệu lực từ ngày10/01/2014. Theo đó, kể từ ngày Nghị định số 188/2013/NĐ-CP của Chính phủ cóhiệu lực, nhà đầu tư được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, khuđô thị mới không phân biệt quy mô tại các đô thị từ loại 3 trở lên, phải dành20% diện tích đất ở hoặc diện tích sàn nhà ở để phát triển nhà ở xã hội.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, Côngty Edico được UBND thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận là chủ đầu tư Dự án, đượcgiao đất để thực hiện Dự án trước thời điểm mà Nghị định số 188/2013/NĐ-CP củaChính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có hiệu lực. Vì vậy, Công tyTNHH Edico không phải thực hiện nghĩa vụ dành quỹ đất ở hoặc diện tích sàn nhàở để phát triển nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định số 188/2013/NĐ-CP củaChính phủ.

Trên đây là ý kiến Bộ Xây dựng trả lời văn bản số 11/2014/CV-EDICO của Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật công nghệ môi trường Sài Gòn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Trịnh Đình Dũng (để B/C);
-UBND TP Hồ Chí Minh;
- Sở XD TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, QLN(2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam