BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1342/LĐTBXH-LĐTL
V/v tăng cường quản lý nhà nước về lao động

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2009

Kính gửi:

- Đồng chí Bộ trưởng các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Công an;
- Đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam;
- Đồng chí Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thưvề tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hàihòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày18/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số22-CT/TW nêu trên, đến nay Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới nhận được Kếhoạch triển khai thực hiện của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Xây dựng, BộVăn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thươngmại và Công nghiệp Việt Nam; các thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, các tỉnh BìnhDương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh. Ngày 07/4/2009 Chính phủ ban hànhNghị quyết số 13/NQ-CP về định hướng, giải pháp thu hút và quản lý vốn đầu tưtrực tiếp nước ngoài thời gian tới, trong đó yêu cầu các Bộ, ngành, địa phươngđẩy mạnh các biện pháp nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiếnbộ trong doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội đề nghị đồng chí Bộ trưởng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động ViệtNam, đồng chí Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch UBNDtỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện các việc sau:

1. Xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh các biện pháp để triển khaithực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW và Quyết định số 1129/QĐ-TTg nêu trên:

- Đối với các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố đã xây dựng kếhoạch thì tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp mang lại hiệuquả thiết thực và định kỳ báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Đối với các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố chưa xây dựngkế hoạch thì nhanh chóng xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện, đồng thờigửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chínhphủ.

2. Đối với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương ngoài nhiệm vụ trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghịtrước mắt tập trung chỉ đạo triển khai một số công việc sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, phổ biến pháp luật lao độngcho người lao động, người sử dụng lao động theo Quyết định số 31/2009/QĐ-TTgngày 24/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền,phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loạihình doanh nghiệp từ 2009 đến 2012;

- Tăng cường lực lượng thanh tra viên lao động và đẩy mạnhcông tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động của các doanhnghiệp trên địa bàn;

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Liên đoàn laođộng tỉnh, thành phố đẩy mạnh việc thành lập tổ chức công đoàn trong doanhnghiệp; đẩy mạnh việc thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể tại doanhnghiệp;

- Tiến hành sơ kết, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 06/2006/CT-TTg ngày 06/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo vàchấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp.

3. Tổ chức sơ kết, báo cáo kết quả 01 năm triển khai thựchiện Chỉ thị số 22-CT/TW và Quyết định số 1129/QĐ-TTg nêu trên của đơn vị mình(những việc đã triển khai, mặt được, chưa được, kiến nghị) gửi về Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội trước ngày 30 tháng 9 năm 2009 để kịp tổng hợp, báo cáoThủ tướng Chính phủ.

Đề nghị đồng chí Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện vàtổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện về Bộ lao động - Thương binh và Xã hội./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân