BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1342/TCHQ-TXNK
V/: cưỡng chế thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 286/HQHN-TXNK ngày25/1/2014 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc cưỡng chế thuế đối với doanhnghiệp có nợ thuế tại nhiều Cục Hải quan tỉnh, thành phố, về việc vấn đề này,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điểm c khoản 3 Điều 29 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày15/10/2013 của Chính phủ quy định: “Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyếtđịnh cưỡng chế trong trường hợp đối tượng bị cưỡng chế tại nhiều Cục Hải quantỉnh, thành phố”. Vì vậy, trường hợp nếu doanh nghiệp chưa bị Cục Hải quan TP. HàNội và Cục Hải quan tỉnh, thành phố khác ra quyết định cưỡng chế dừng làm thủtục hải quan (chưa bị cưỡng chế làm thủ tục hải quan) thì Tổng cục Hải quankhông ra quyết định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội thực hiện ra quyết địnhcưỡng chế thuế trong phạm vi thẩm quyền của Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội đượcbiết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang