TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1343/CT-TTHT
V/v: thuế Giá trị gia tăng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 3 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Southern Cross VN
Đ/chỉ: Lô Cr 3-6,3-7 Khu A Đô Thị Mới Nam Thành Phố, P.Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
Mã số thuế: 0301466549

Trả lời văn thư số T01-2012 ngày 13/2/2012 của Công ty vềthuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ cung cấp cho DN chế xuất, Cục ThuếTP có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1.3 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTCngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT quy định về trường hợp không ápdụng mức thuế suất 0%:

“ ... Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh nội địa cung cấp chotổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan nhưng địa điểm cung cấp và tiêu dùngdịch vụ ở ngoài khu phi thuế quan như: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng,khách sạn, kho bãi; dịch vụ vận chuyển, đưa đón người lao động.”

Trường hợp Công ty TNHH Southern Cross VN là cơ sở kinhdoanh trong nội địa cung cấp dịch vụ cho thuê căn hộ, văn phòng cho các doanhnghiệp chế xuất (khu phi thuế quan) thì không được áp dụng thuế suất thuế GTGTlà 0%, phải áp dụng thuế suất là 10%.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.Kiểm tra 2;
- Phòng Pháp Chế;
- Lưu: HC, TTHT.
305-34278/2012 TTA

TUQ. CỤC TRƯỞNGTRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀNHỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾTrần Thị Lệ Nga