BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1343/LĐTBXH-CSLĐVL
V/v Phạm vi thực hiện Nghị định số 41/2003/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Tỉnh Long An

Trả lời công văn số 601/LĐTBXH đề ngày 23/4/2003 của quý Sở, về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 1 của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước thực hiện biện pháp cơ cấu lại theo hình thức chuyển thành đơn vị sự nghiệp có thu không thuộc phạm vi áp dụng nghị định nêu trên./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng