BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1343/TCHQ-TXNK
V/v thuế nhập khẩu Dự án sử dụng vốn ODA Nhật Bản

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1481/BGTVT-KHĐT ngày06/3/2011 (ngày nhận công văn 09/3/2012) của Bộ Giao thông vận tải về việc xácnhận Dự án “Nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội-TP. Hồ Chí Minh”sử dụng vốn ODA Nhật Bản và hướng dẫn nhà thầu về thuế nhập khẩu đối với hànghóa nhập khẩu phục vụ Dự án, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuếxuất khẩu, Thuế nhập khẩu và Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sáthải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án ưu đãiđầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhậpkhẩu.

Thủ tục, hồ sơ hải quan, thủ tục hồ sơ đăng ký Danh mục hànghóa nhập khẩu miễn thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 11, Điều 102,Điều 103 Thông tư số 194/2010/TT-BTC .

2. Để giải quyết trường hợp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đề nghịTổng công ty Đường sắt Việt Nam xây dựng Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế,cung cấp hồ sơ, đăng ký Danh mục theo quy định tại Điều 11, Điều 102, Điều 103Thông tư số 194/2010/TT-BTC với cơ quan hải quan nơi thực hiện dự án ưu đãi đầutư để được hướng dẫn và thực hiện theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Tổngcông ty Đường sắt Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường