BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1343/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc gia hạn nộp thuế theo Thông tư số 134/2014/TT-BTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2016

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 896/HQHP-TXNK ngày 04/02/2016 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về vướng mắc thực hiện gia hạn nộp thuế theo Thông tư 134/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1164/TCHQ-TXNK ngày 17/02/2016 hướng dẫn thực hiện đối với trường hợp được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục Hải quan TP Hải Phòng thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1164/TCHQ-TXNK ngày 17/02/2016 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-Khánh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang