VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1343/VPCP-KG
V/v uỷ quyền phê duyệt Chiến lược và kế hoạch hàng động hỗ trợ dân tộc thiểu số

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xét đề nghị của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc uỷ quyền phê duyệt “Chiến lược và kế hoạch hành động hỗ trợ dân tộc thiểu số” (Tờ trình số 1768/TH ngày 05 tháng 3 năm 2003), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ giáo dục và Đào tạo phê duyệt kế hoạch hành động hỗ trợ dân tộc thiểu số.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo Bộ biết, thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản