TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13437/CT-TTHT
V/v Thuế giá trị gia tăng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty CP Chế biến Thực phẩm Hoa Sen Địa chỉ: Lô 29-31 KCN Tân Tạo, Đ.Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP. HCMMã số thuế: 0304485853

Trả lời văn bản số 60/HS-CT ngày 07/12/2015 của Công ty về Thuế giátrị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1, Khoản 11 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

….”

Căn cứ Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính):

“Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có phát sinh các chi phí liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT và nhận hóa đơn GTGT đầu vào của đại lý hãng tàu nước ngoài vớinội dung thu hộ hãng tàu nước ngoài “phí lưu container, phí vệ sinh container, phụ phí giao hàng tại cảng đến, phí chứng từ tại cảng đến” (hóa đơn GTGT số: 0030313, ký hiệu: AA/15P, mẫu số: 01GTKT2/001đính kèm) thì khoản thuế GTGT đầu vào ghi trên hóa đơn này được kê khai khấu trừ nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC Công ty tổng hợp thuế GTGT đầu vào được khấu trừ lên Tờ khai 01/GTGT (Cục Thuế TP lưu ý Công ty: kể từ ngày 01.01.2015 Công ty không lập Bảng kê hóa đơn GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào mẫu 01-2/GTGT khi lập hồ sơ khai thuế GTGT).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT
1;
- Lưu: HC, TTHT.
3219- 8630889 (07/12/2015)
nttlan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga