TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1344/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang

Trả lời công văn số 2148/HQAG-KTSTQ đề ngày 13/12/2013 của Cục Hải quan tỉnh An Giang về vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D do Philippines phát hành, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trường hợp C/O mẫu D không được cấp theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 587/TCHQ-GSQL ngày 10/02/2011 về việc xử lý vướng mắc C/O mẫu D in lỗi mặt sau của Philippines và công văn số 1067/GSQL-TH ngày 31/10/2013 về hóa đơn thương mại do bên thứ ba phát hành: đề nghị đơn vị thực hiện thủ tục từ chối theo quy định.

2. Đối với các C/O không đủ điều kiện hưởng ưu đãi, được nêu tại công văn số 2148/HQAG-KTSTQ dẫn trên, cơ quan có thẩm quyền cấp C/O có thể cấp C/O mới để thay thế cho C/O cấp lỗi, hoặc áp dụng các hình thức khác về xử lý C/O bị cấp lỗi như hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại Mục 3, công văn số 887/TCHQ-GSQL ngày 08/02/2013.

3. Cơ quan Hải quan, nơi làm thủ tục nhập khẩu cho hàng hóa, có thể xem xét chấp nhận C/O cấp mới được nộp bổ sung để thay thế cho các C/O bị cấp lỗi. Việc kiểm tra, đối chiếu và xử lý C/O được thực hiện theo đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha