BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1344/TCHQ-GSQL
V/v nợ phiếu đóng gói chi tiết bản gốc

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2010

Kínhgửi: Công ty TNHH TM DV HH Tấn Đạt
Số 221 Phan Văn Hân, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn không số ngày 05/03/2010 của Công ty TNHH TM DV HH Tấn Đạt về việc nêu tạitrích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 2 Điều 9Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ thì trường hợp có lýdo chính đáng, Chi cục trưởng Hải quan quyết định gia hạn thời gian nộp bảnchính một số chứng từ kèm theo tờ khai hải quan (trừ giấy phép xuất khẩu, nhậpkhẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu) trong thời hạnkhông quá 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

Theo quy định tại điểm e.1,khoản 2 Điều 11 Chương I Phần II Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của BộTài chính thì đối với bản kê chi tiết hàng hóa doanh nghiệp nộp 01 bản chínhhoặc bản có giá trị tương đương như điện báo, bản fax, telex, thông điệp dữliệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Theo đó, nếu doanhnghiệp có phiếu đóng gói chi tiết được gửi từ người bán thông qua mail có đóngdấu xác nhận của doanh nghiệp thì được chấp nhận trong bộ hồ sơ hải quan khilàm thủ tục mở tờ khai hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời đểCông ty TNHH TM DV HH Tấn Đạt liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi mở tờkhai để được xem xét giải quyết cụ thể ./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường