VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1344/VPCP-KGVX
V/v đề án đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ngành văn hóa thể thao và du lịch

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 229/TTr-BVHTTDL ngày 30 tháng 11 năm 2009 và công văn số 117/TTr-BVHTTDL ngày16 tháng 7 năm 2009), ý kiến của Bộ Tư pháp (công văn số 446/BTP-PLHSHC ngày 18tháng 2 năm 2009), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6078/BKH-LĐVX ngày 21tháng 8 năm 2008), Bộ Tài chính (công văn số 10179/BTC-HCSN ngày 1 tháng 9 năm2008), Bộ Nội vụ (công văn số 2685/BNV-TL ngày 3 tháng 9 năm 2008) và ý kiếncủa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 3950/LĐTBXH-LĐTL ngày 29tháng 10 năm 2008) về Đề án đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính (trongđó có cơ chế tiền lương và khung giá dịch vụ) đối với các đơn vị sự nghiệp cônglập ngành văn hóa, thể thao và du lịch, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn SinhHùng có ý kiến như sau:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì cùng Bộ Tài chính,căn cứ Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩymạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công” sau khi được Chính phủphê duyệt, để nghiên cứu hoàn chỉnh Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chếtài chính (trong đó có cơ chế tiền lương và khung giá dịch vụ) đối với các đơnvị sự nghiệp công lập ngành văn hóa, thể thao và du lịch”, bảo đảm tính đồngbộ, thống nhất, trình phê duyệt theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ: Văn hóa, Thểthao và Du lịch, Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NV, TP, LĐTB&XH;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, TCCV, ĐP, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), DVT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ